مروری بر زندگی و اداب بزرگان علی شیر خدا شاه عمر ابوبکر مرد اسلام و نیکو عثمان م